Πως λειτουργούμε

Στην LIDIS εστιάζουμε στον εντοπισμό και στην ανάλυση επενδυτικών ευκαιριών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη δυναμική και τις προοπτικές της αγοράς.

Η επενδυτική μας στρατηγική βασίζεται στους εξής πυλώνες:

  • Κερδοφορία, ανταποδοτικότητα και έλεγχο του ρίσκου.
  • Μακροπρόθεσμες επενδύσεις που παρέχουν σταθερό και ασφαλές κέρδος.
  • Υλοποίηση πολύπλοκων συναλλαγών με στόχο την άντληση προστιθέμενης αξίας και επίτευξη υψηλών αποδόσεων
  • Ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας με συνεχείς  ενέργειες αναβάθμισης και βελτίωσης της σύνθεσής του με στόχο τη  δημιουργία πρόσθετης αξίας .
  • Άρτια παράδοση των έργων που χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε, εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος, στοχεύοντας στην ανάπτυξη, την επενδυτική τους απόδοση και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και του αστικού περιβάλλοντος.